Blogia
Victor Rebullida

VIII CONCURSO LITERARIO NARRATIBA E POESIA EN ARAGONÉS 'UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA'

O Area de Actividades Culturales d'o Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y Relaciones Institucionales d'a Univesidad de Zaragoza, con a colaborazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, fa o clamamiento d'o VIII Concurso Literario «Universidad de Zaragoza», en a modalidá de narratiba e poesía en aragonés d'alcuerdo con as bases siguiens:

BASES

1. Podrá partizipar en dito concurso cualsiquier presona con tal que s'esprese en aragonés (ya siga aragonés común, ya siga cualsiquiera d'as suyas modalidaz dialeutals).

REQUISITOS

2. Cada presona que y partizipe podrá presentar una unica obra por cada modalidá. Os treballos presentatos, de tema libre, deberán estar orichinals e ineditos, sin aber rezibito garra premio en atros concursos.

3. A estensión d'os testos oszilará, en a modalidá de narratiba, entre 80 e 140 fuellas mecanografiatas a dople espazio por una sola cara e con una meya de 30 linias por 70 espazios, acatando-se que podrá presentar-se u bien bel relato u bien bella colezión de relatos. En a modalidá de poesía, a estensión masima será d'un total de 250 bersos, en fuellas mecanografiatas a dople espazio por una sola cara, entendendo que podrá presentar-se una pieza poetica u una colezión de poemas.

PRESENTAZIÓN E NIMBÍO D'OBRAS

4. Os orichinals no irán firmatos, debendo presentar-se por triplicato y cuaternando en o cobalto ro tetulo trigato. Irán acompañatos d'un sobre zarrato y en o esterior se ferá constar o dito tetulo, en o interior debe amanixer a siguién decumentazión:

- nombre, apellitos, adreza completa e telefono de contauto,
- fotocopia d'o DNI u Pasaporte, en o suyo caso,
- disquett con a obra presentata a o concurso en WORD u testo normalizato.

5. A presentazión d'orichinals se ferá en diyas de treballo, de 9 ta 14 oras, en o Area de Actividades Culturales (Edificio de Información, Universidad de Zaragoza, c/ Pedro Cerbuna 12, 50009, Zaragoza).

6. A ofizina acullidera podrá refusar cualsiquier obra que no s'achuste estreitamén a o establito en as bases e espediará os correspondiens chustificazions de partizipazión a os azeutatos a concurso. Malas que remate o concurso, os orichinals no serán pas tornatos, sino que se prozederá a ra suya destruzión.

7. O plazo d'acullida d'as obras rematará o 25 d'abril de 2008 a ras 14 oras.

TRIGA D'OBRAS E PREMIOS

8. O churato será trigato por o Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y Relaciones Institucionales d'a Universidad de Zaragoza entre presonas de reconoxito prestichio literario u unibersitario. Dito Churato completará con o suyo criterio as omisions u dudas que podese planteyar a entrepretazión d'istas bases. A dezisión de o Churato será inapelable en toz os casos.

9. O concurso será adotato d'un unico premio de 2.400 Euros, no podendo estar iste compartito, pero sí declarato disierto. Iste premio ye sucheto a ra retenzión d'o IRPF, seguntes estatueze a lechislazión autual.
En caso de considerar-lo oportuno o Churato, se creyarán dos menzions adizionals (aczésiz) a o premio en cadaguna d'as modalidaz.

10. A dezisión u resoluta d'o Churato se ferá publica a trabiés d'os meyos de comunicazión locals.

11. As obras premiatas serán publicatas por a Universidad de Zaragoza.AZEUTAZIÓN D'AS BASES

12. A partizipazión en iste concurso presuposa l'azeutazión entegra d'istas bases.

0 comentarios